Ochrana oznamovatelů

Společnost VAF Logistics Service, s.r.o., se sídlem Máchova 802, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 027 45 194 (dále jen jako „Společnost“) jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), informuje o základních zásadách a principech, na základě, kterých je možno podat oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).

Společnost zavedla vnitřní oznamovací systém, který je určen pouze pro osoby, které se o možném protiprávním jednání u Společnosti dozvěděly v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti a které:

   • má znaky trestného činu,

   • má znaky přestupku, za který Zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

   • porušuje Zákon, nebo

   • porušuje jiný právní předpis v relevantní oblasti.

  Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti, externího oznamovacího systému prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti nebo uveřejněním podle § 7 odst. 1 písm. c) Zákona, případně jiných orgánům veřejné moci příslušných k řešení oznamovaného protiprávního jednání. Uveřejnění může oznamovatel využít jen v případě, že oznámení nejdříve učinil prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému.

  Přijímáním a posuzováním důvodnosti oznámení je Společností pověřena příslušná osoba. Osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému Společnosti je Bc.Jiří Čulík, Dip.Mgmt, Výkonný ředitel dále jen („Příslušná osoba“).

  K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít:

    • v písemné formě adresované Příslušné osobě odeslané na adresu VAF Logistics Service, s.r.o., Máchova 802, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav s označením obálky „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám Bc. Jiří Čulík, Dip.Mgmt.,

    • v písemné formě na e-mailovou adresu oznameni@vaflogistics.cz,

    • telefonní linku +420 724 013 350, a to každý pracovní den od 10:00 do 15:00 hod.,

    • osobní jednání, a to každý pracovní den od 10:00 do 15:00 hod., nebo po předchozí dohodě i jinak.

   Ochrana_oznamovatelů_VAF